“Của tớ, của tớ, của tớ!” Nhím Nói Chẳng Chần Chờ

99.000 

Hôm nay Nhím đến nhà Alfie. Alfie vui vẻ rủ Nhím chơi đồ chơi cùng mình. Nhưng hễ thấy đồ chơi của Alfie, Nhím liền bảo rằng: “CỦA TỚ!”